Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD VERA BEAUTY

OBOWIĄZUJĄCY OD 1.10.2021 r.

 

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkownik.w końcowych, które zawarły z Vera Beaty Pro Alicja Zaremba, ul. Królowej Elżbiety 1A, 58-160 Świebodzice, NIP: 8842364899 umowę o

świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: https://verabeauty.myvod.io.

 

I. DEFINICJE

1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną / lub przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem  https://verabeauty.myvod.io, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca

dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z

góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo

przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD).

8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna

jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca

udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika

polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w

zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiał.w

VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiał.w) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych

materiał.w. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach

określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od

momentu rejestracji przez Użytkownika.

10. Usługodawca - VERA BEAUTY Pro Alicja Zaremba, z siedziba w Świebodzic ach, 58-160, ul. Królowej Elżbiety 1A, NIP 8842364899, tel. 603860386, alicja@verabeauty.pl

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os.b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

93)

14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność

gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika

Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiał.w VOD na Platformie VOD.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i

obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania

przez Użytkownika warunkÓw określonych w Regulaminie.

II. ZAWARCIE UMOWY

 

1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD

(treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.

2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje

poprzez:

(i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy

(ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie

elektronicznej

(iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór

odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym

(iv) kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych

niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym

Usługodawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać

następujących czynności:

A. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;

B. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

C. wybór sposobu Opłaty

D. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;

E. zapłata za Zamówienie;

4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania

Zamówienia.

5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy

potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy

Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail

potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika

na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając

stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy

o prawach konsumenta.

8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem

Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez

Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu,

o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13

Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim,

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni

świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.

9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: a) w przypadku Usługi

nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi; b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie

jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: Vera Beauty, ul. Królowej Elżbiety 1A, 58-160 Świebodzice lub email: alicja@verabeauty.pl, o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym

Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta:

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: VERA BEAUTY Pro Alicja Zaremba, ul. Królowej Elżbiety 1A, 58-160 Świebodzice, alicja@verabeauty.pl

 

Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*): ..................

– Imię i nazwisko konsumenta(-.w): ..................

– Adres konsumenta(-.w): ..................

– Podpis konsumenta(-.w) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji

papierowej): ..................

– Data: ..................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

10. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adres: alicja@verabeauty.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia, jeśli Usługodawca taki formularz udostępnia.

 

IIIa POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną

przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z

Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest

objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony

konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy,

który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kod.w

Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną

instytucjonalną zapewnioną dla Konsument.w przez powiatowych rzecznik.w praw konsumenta jak

również Prezesa UOKiK.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub

posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony

Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.

3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i

następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych

wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz

ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Usługodawcy.

5. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o

którym mowa w ust.III.2 i w sposób tam wskazany. Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi). Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione.

 

V. PŁATNOŚCI

 

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca

udostępnia określony materiał nieodpłatnie.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została

określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez

Usługodawcę.

4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym

Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa

świadczona jest do Terminu ważności Usługi. 

5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności:

przelew on-line PayU lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin PayU.

6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez

system PayU) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego.

W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika

Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

 

 

VI. REKLAMACJE

 

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego

wykonania Usługi.

2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1

najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres alicja@verabeauty.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10

Regulaminu.

4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić

czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na

której błąd lub wada występuje).

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez

Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi

(poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w

sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia

roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania

zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownik.w w rozumieniu przepis.w Ustawy o ochronie

danych osobowych jest Usługodawca.

2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkownik.w do przetwarzania danych

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego

prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a w szczególności w: RODO, Ustawie o świadczeniu

usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie

danych osobowych Użytkownik.w następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi (art. 6

ust. 1 lit b RODO), informowania Użytkownik.w o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną

zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkownik.w właściwym organom bądź

osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami

obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie

ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres email, imię i nazwisko Użytkownika. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. W przypadku dokonania rejestracji w celu otrzymania faktury dodatkowo mogą być przetwarzane dane związane z jej wystawieniem takie jak: imię i nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy – podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu wystawiania faktury zgodnie z prawem podatkowym.

5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,

uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi

przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz wniesienia

sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy wysłać mail na adres: alicja@verabeauty.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji prawa w ciągu 30 dni,

przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do

maksymalnie 3 miesięcy o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

6. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych

(tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej

Usługodawcy.

7. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Użytkowników wyłącznie do

czasu: a) kiedy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego; b) kiedy

będzie to niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami; c) Użytkownik cofnie zgodę na

przetwarzanie danych osobowych – w.wczas, gdy zgoda była podstawą do przetwarzania; d)

zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy lub gdy dane były

przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo

danych osobowych udostępnionych przez Klient.w, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich

os.b trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepis.w prawa, zapobiegające utracie danych,

ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte mową do dalszego przetwarzania

podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne

oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT. Dane zostaną w szczególności powierzone

operatorowi systemu myVOD.io tj. Robert Rachwał ClickMaster Polska (z siedzibą w Krakowie (30-

134) przy ul. Ul. Zarzecze 36 lok.2), NIP: 6772261181.

10. Usługodawca może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom trzecim świadczącym

na jego rzecz usługi. Poniżej zasady świadczenia usług przez podmioty trzecie współpracujące z

Usługodawcą:

Zewnętrzny system fakturowania

Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP

PL5213704420; https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo, https://fakturownia.pl/rodo,

https://fakturownia.pl/cookies

Portale społecznościowe.

W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:

Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany

Zjednoczone)

- https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?

helpref=PAGE_CONTENT

 

Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na

serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza

stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala

to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik należy do sieci

społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane

oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w

odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu

przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach

Usługodawców wskazanych powyżej.

 

Serwisy do e-mail / SMS marketingu

Dodatkowo usługodawca może wysyłać wiadomości dla os.b, które wyrażą na to zgodę lub wynika

to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych / SMS udostępnionych przez:

FreshMail sp.łka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:

0000497051: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

GetResponse sp.łka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej

6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 https://www.getresponse.pl/informacjeprawne/

polityka-prywatnosci

GetAll - TFB Group Sp.łka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Krak.w,

ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP

6762474679, REGON 12304891600000, prowadząca serwis pod adresem: funnelstar.io i getall.pl

https://docs.funnelstar.io/polityka-prywatnosci

Implebot - Majewski Business Consulting Piotr Majewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łańcuckiej

12a/8 NIP PL5851392623 email: biuro@majewskibc.pl tel. 0048502246045 (IMPLE) pełni rolę

administratora danych osobowych (ADO) oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe (PPDO) w

stosunku do swoich Klient.w oraz Użytkownik.w oferowanych przez IMPLE produkt.w i usług stosunku do swoich Klient.w oraz Użytkownik.w oferowanych przez IMPLE produkt.w i usług

zwanych łącznie Klientami https://www.imple.pl/prywatnosc

SMSAPI - LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-

156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział

Gospodarczy KRS. https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

Serwis może zapewnić (opcja fakultatywna) Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania

się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka,

Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na

Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu

umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji

Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie

profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika. Dane te będą zbierane przez

Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na

Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i

spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Użytkownik może kontrolować dane, które są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień

prywatności Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku.

Analiza zachowań użytkownków serwisu

Google Analytics - Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwis.w

internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do

identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika

z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize).

Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób

korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w

witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z

Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie

operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych

można znaleźć na stronach:

https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmli https://policies.google.com/?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plik.w cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej

przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak m.gł w pełni korzystać ze

wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google

danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z

witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją,

należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.

W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na

zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.

 

Google Ads, Facebook Pixel i śledzenie konwersji

 

Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkownik.w serwis wykorzystuje

system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google

/ Facebook do cel.w personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja

anonimizacji adres.w IP jest kontrolowana przez Menedżera tag.w Google za pomocą ustawienia

wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie

ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie

żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik

może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google / Facebook lub wyłączyć reklamy Google /

Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki

cookie podmiot.w trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plik.w cookie

udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję

wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plik.w cookie przez Google / Facebook można

znaleźć polityce prywatności Google / Facebook .

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym

czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia –

uiszczone opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie z powodu: a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów

prawa b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia,

postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na

treść Regulaminu c) wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług d) zmiany

warunków technicznych świadczenia usług e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy f) korekta

błędów stylistycznych, literówek, inne zmiany niemające merytorycznego charakteru.

3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez

Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik zostanie

dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości o

zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed

wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w

terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której

mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W.wczas Usługodawca zezwoli

Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego

regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika

Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin

obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: alicja@verabeauty.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Usługodawcę jak i

Użytkownik.w materiał.w pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie,

materiał.w o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę,

obraźliwych lub niezgodnych z prawem – w przypadku udostępniania lub promowania takich

materiał.w mogą one zostać usunięte.

7. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia

porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby

Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego według

właściwości według wyboru Konsumenta.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

a) http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php c.

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

9. Konsument posiada nastepujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego

przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy

sprzedaży;

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie

z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze

zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy Klientem a Sprzedawcą,

korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

 (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.

eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego

rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 i zostaje udostępniony Użytkownikowi na

adres email wskazany w toku rejestracji.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Akceptuję